Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Cơ sở xây dựng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Bài học về sử dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống trong bối cảnh khủng hoảng

Cách thiết lập hành lang lãi suất

Xác định mức lãi suất mục tiêu

Khái niệm điều hành CSTT theo mục tiêu lãi suất (interest rate based/targeting)

Khái niệm lãi suất và nhân tố ảnh hưởng

Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Phát triển về giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội

Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Hà Nội trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Tiến bộ khoa học công nghệ ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư