Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Phương pháp lịch sử thống nhất với phương pháp logíc

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong “Học thuyết kinh tế cơ cấu mới”

Lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại

Tiến hành cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

Định nghĩa thế nào là lãnh đạo

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.

Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định mức chi phí xây lắp cầu, đường

Những bài học kinh nghiệm về kế toán quản trị chi phí để nghiên cứu vận dụng trong kế toán quản trị chi phí xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp Việt Nam

Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới

Phương pháp thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thực hiện về CPXL phục vụ yêu cầu quản trị

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.

Bản chất của kế toán quản trị chi phí xây lắp

Yêu cầu quản lý chi phí xây lắp

Khuyến nghị đối với các CTKT và KTV độc lập

Nhóm nhân tố về thái độ tác động tới hành vi gian lận BCTC của các CTNY.

Lý thuyết thông tin bất cân xứng

Tác hại của hành vi gian lận BCTC