Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Hà Nội trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Tiến bộ khoa học công nghệ ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Một số kiến nghị kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương:

Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong “Học thuyết kinh tế cơ cấu mới”

Lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại

Tiến hành cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

Tiến bộ khoa học – công nghệ ảnh hưởng tới sự hình thành và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định mức chi phí xây lắp cầu, đường

Những bài học kinh nghiệm về kế toán quản trị chi phí để nghiên cứu vận dụng trong kế toán quản trị chi phí xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp Việt Nam

Phương pháp thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thực hiện về CPXL phục vụ yêu cầu quản trị

Khuyến nghị đối với Hội KTV hành nghề Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước