Định hướng và chiến lược phát triển ngành xi măng của tỉnh Hải Dương

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Các thành phần của du lịch MICE

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Sản xuất xanh trong doanh nghiệp

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Sản xuất xanh trong doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh cấp địa phương

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tổ chức thực hiện tốt giảm nghèo bền vững.

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Cần có chính sách hợp lý và toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu hàng nông sản

Định hướng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủ công mỹ nghệ mây tre lá