Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Sự phát triển thị trường chứng khoán

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái về vai trò của chính quyền cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững vùng miền núi của một số địa phương

Xác định chiến lược và kế hoạch giảm nghèo bền vững

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Khả năng sản xuất, chế biến nông sản của nước CHDCND Lào

Quan điểm, phương hướng của đảng và nhà nước về phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá trong hội nhập quốc tế

Tiềm năng phát triển hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam

Chính sách điều tiết kinh tế của Nhà nước đối với hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Căn cứ pháp lý cho việc lựa chọn mục tiêu lãi suất trong điều hành CSTT tại Việt Nam

Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017