Tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta

Đặc điểm nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đbscl

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi

Mục tiêu phát triển ngành trồng trọt:

Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Đánh giá một số thành công đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016

Ảnh hưởng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp đối với ngành trồng trọt,chăn nuôi

Cơ chế, chính sách của tỉnh Hải Dương đối với xã hội và môi trường

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ngành chăn nuôi

Cơ chế, chính sách của tỉnh Hải Dương đối với phát triển nông nghiệp

Điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016

Kinh nghiệm chăn nuôi ở tỉnh Đồng Nai

kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Các tiêu chí chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Quan niệm về nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số ngân hàng HSBC – Anh

Kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương quan so sánh với cả nước