Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường đến sự phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam

Các mô hình phát triển bền vững

Một số giải pháp đột phá trong ngắn hạn để cải thiện chất lượng giá trị chào hàng thị trường mục tiêu của Hà Tĩnh

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Giải pháp đối với nhà nước

Định hướng quản lý nhà nước đối với phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của Công ty FPT trên địa bàn Hà Nội

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Định nghĩa chuỗi cửa hàng bán lẽ

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại ngân hàng Royal Bank of Canada

Thuyết đánh giá mang tính nhận thức của cảm xúc

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương

Tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới, những yêu cầu đặt ra và kết quả kỳ vọng đối với xây dựng nông thôn mới

Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Cơ sở lập dự toán chi NSĐP cho GDCL giai đoạn 2011-2017 đối với chi thường xuyên NSĐP cho GDCL