Lập dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Đặc điểm của giáo dục

Phân cấp quản lý ngân sách gắn với quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm

Điều kiện kinh tế – xã hội

Đặc điểm về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán trong DN Lâm nghiệp

Đánh giá các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Các kết quả đạt được quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến nay (tham khảo)

Thực trạng viện trợ của Trung Quốc dành cho Châu Phi (tham khảo)

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổ chức thông tin kế toán tài chính

HÀM Ý QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hạn chế việc tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT của Đài Loan

Đánh giá một số thành công đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016

Nhân tố thuộc về khách hàng ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)