Tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Nông sản và đặc điểm của nông sản

Hoàn thiện cơ sở pháp lý và chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Nghiên cứu ngành TCMN mây tre lá dưới góc nhìn của lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin

Các mô hình phát triển bền vững

Phát triển và can thiệp trong phát triển bềnh vững

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Tăng cường nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030