Tỷ trọng của các ngành dịch vụ trong GRDP

Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội

Thực trạng phát triển của doanh nghiệp Hải Phòng từ năm 2005-2017

Nông thôn và vai trò của nông thôn trong phát triển kinh tế – xã hội

Tổng quan về phát thải khí nhà kính tại Việt Nam (tham khảo)

Bài học cho Việt Nam từ quan hệ kinh tế Trung Quốc – Châu Phi( tham khảo)

Hoạt động thương mại – đầu tư Việt Nam – Châu Phi thời gian qua

Các kết quả đạt được quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến nay (tham khảo)

Thực trạng viện trợ của Trung Quốc dành cho Châu Phi (tham khảo)

Số liệu đầu tư của Trung Quốc với Châu Phi ( tham khảo)

Thực trạng quan hệ đầu tư của Trung Quốc với Châu Phi (tham khảo)

Thực trạng quan hệ thương mại của Trung Quốc với Châu Phi

Mối quan tâm lợi ích của Trung Quốc và Châu Phi

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Hướng di chuyển của các dòng di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1990-2001)

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1961-1981)

Nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ cao

Quan niệm về nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế