Kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương quan so sánh với cả nước

Những hạn chế của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở nước ta.

Những nghiên cứu trong nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Những nghiên cứu ngoài nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Thuận lợi và thách thức khi xuất khẩu vào thị trường EU

Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) – 10 yếu tố quyết định thành công

Chăn nuôi lợn – ngành chăn nuôi lấy thịt chủ yếu ở nước ta

Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ sự phát triển của Kinh tế Trung Quốc

Ý nghĩa, đặc điểm và tình hình phát triển chăn nuôi bò ở nước ta

Chính sách nào hỗ trợ kinh tế trang trại?

Ý nghĩa kinh tế và tình hình sản xuất rau ở nước ta

Ý nghĩa kinh tế và tình hình phát triển sản xuất cây ăn quả ở nước ta

Bố trí sản xuất và cơ cấu sản xuất cây lương thực

Ý nghĩa kinh tế, tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ lương thực

Lý thuyết của Myin về giải thoát lượng tồn dư

Một số lý thuyết về thương mại có thể vận dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

Nông nghiệp vùng Bắc Trung Bộ

Thâm canh nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy các vùng chuyên môn hoá ở Việt Nam tiếp tục phát triển

Kinh tế nông nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam Bộ