Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Người nộp thuế giá trị gia tăng là ai?

Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Dệt May Việt Nam

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Một số khái niệm về cạnh tranh

Nghiên cứu trong nước về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam

Xây dựng thang đo trong mô hình nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu định tính

Thiết kế bảng câu hỏi điều tra sơ bộ trong phương pháp thu thập và xử lý thông tin

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Một số khái niệm về cạnh tranh

Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án (ODA)

Tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam