Cách thiết kế chương trình nghiên cứu chính thức

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Kế toán quản trị là gì?

Đo lường chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng

Marketing mối quan hệ và chất lượng mối quan hệ

Những mặt hạn chế về hoạt động phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước khi tham gia AEC

Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá xuất khẩu

Xây dựng hợp lý ngân quỹ chiến lược marketing địa phương

Cải thiện chất lượng phục vụ và quản lý công ở Hà Tĩnh

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương mục tiêu

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Nhóm nhân tố các cơ quan, chủ thể thực hiện của marketing địa phương nhằm thu hút FDI

Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô đến chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp

Chiến lược chào hàng thị trường mục tiêu

Thế nào là chiến lược marketing mục tiêu

Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Khái niệm và các góc độ tiếp cận

Chủ thể của marketing địa phương