Giải pháp đối với công ty mẹ của chuỗi CHBL

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của Công ty FPT trên địa bàn Hà Nội

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Thực trạng các yếu tố nội tại của doanh nghiệp

Hạn chế tín dụng đen nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơ chế truyền dẫn lãi suất

Lãi suất của TCTD đối với khách hàng

Thưc trạng cơ chế truyền dẫn lãi suất trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng tại Việt Nam

Thưc trạng cơ chế liên thông lãi suất tại Việt Nam

Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội

Thế nào là lãnh đạo chuyển đổi (Transformational leadership)

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Lý thuyết các bên liên quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thực trạng thu thập th ng tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị

Thu thập thông tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu kế toán quản trị chi phí

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí

Giải pháp về công nghệ

Hạ tầng công nghệ