Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.

Khuyến nghị đối với Hội KTV hành nghề Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Khuyến nghị đưa ra đối với các CTNY

Các hình thức gian lận BCTC

Vai trò của giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến và mở rộng thị trường ở Hải Phòng

Hình ảnh, danh tiếng của doanh nghiệp

Tăng cường nguồn lực tài chính từ tín dụng

Phân cấp quản lý ngân sách gắn với quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các công ty lâm nghiệp từ góc độ chuẩn mực và chế độ kế toán DN hiện hành

Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán

Đánh giá thực trạng hệ thống Báo cáo tài chính của các Công ty lâm nghiệp

Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán của công ty lâm nghiệp hiện nay

Thực trạng đo lường, ghi nhận và trình bày các yếu tố của hệ thống BCTC trong các công ty lâm nghiệp

Bài học kinh nghiệm về hệ thống báo cáo tài chính cho các DN ở Việt Nam

Đo lường, ghi nhận và trình bày các yếu tố của báo cáo tài chính

Lý thuyết về tác động của tín dụng vi mô đối với người nghèo

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân