Thực trạng viện trợ của Trung Quốc dành cho Châu Phi (tham khảo)

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Các yếu tố tác động, cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Giải pháp nhằm điều hòa lợi ích giữa các chủ thể trong đầu tư phát triển KCHTGTĐB theo hình thức BOT

Kinh nghiệm của một số nước về sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Các yêu cầu có tính nguyên tắc của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các dnnvv

Tổ chức phân tích thông tin kế toán quản trị để đưa ra các quyết định đặc biệt

Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính và thông tin kế toán quản trị

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và ghi chép xử lý các giao dịch

Giải pháp thực hiện đối với ngành kinh doanh xăng, dầu

Cách quản trị vốn bằng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Nghiên cứu của Pfeffer (1998),Singh (2004),Liu và cộng sự (2007),Guest (2011) về các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Hoàn thiện quy trình phân tích hiệu quả hoạt động (tham khảo)

Phương pháp SWOT hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Phân loại hiệu quả hoạt động của DNSX sử dụng trong luận án