Khái niệm lãnh đạo

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nông sản và đặc điểm của nông sản

Lý thuyết các bên liên quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tăng cường nguồn lực tài chính từ tín dụng

Lý thuyết về tác động của tín dụng vi mô đối với người nghèo

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân

Các kết quả đạt được quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến nay (tham khảo)

Số liệu đầu tư của Trung Quốc với Châu Phi ( tham khảo)

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT

Đánh giá một số thành công đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016

Hạn chế của cơ quan chuyên trách Nhà nước trong vai trò quản lý

Những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, đảo và dịch vụ logistics (tham khảo)

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 2)

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở Thái Lan

Khái quát về kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển đảo

Định hướng phát triển logistics tại Hải Phòng