Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm lãnh đạo

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Các trung gian tài chính về đầu tư và thị trường chứng khoán

Giải pháp về các công cụ thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Hoàn thiện chính sách đa dạng hoá đầu tư và chia sẻ rủi ro

Mở rộng cung cấp thông tin đầu tư tài chính

Mô hình lý thuyết lựa chọn làm nền tảng nghiên cứu

Chính sách tiền tệ thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Về quy mô đầu tư trên thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm của Trung Quốc về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Chính sách cổ phần hóa, tái cơ cấu và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tác động đến đầu tư chứng khoán

Chính sách tài khóa tác động đến đầu tư chứng khoán

Lựa chọn mô hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động phù hợp với quy mô của các doanh nghiệp may

Đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động để thực thi chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và chính sách về lao động