Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ là kênh truyền tải tác động chính sách tiền tệ hiệu quả

Tăng cường tính độc lập và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng nhà nước

Lãi suất của TCTD đối với khách hàng

Đề xuất xây dựng hành lang lãi suất

Đề xuất thiết lập và lựa chọn lãi suất mục tiêu (lãi suất chính sách)

Thưc trạng cơ chế truyền dẫn lãi suất trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng tại Việt Nam

Thưc trạng cơ chế liên thông lãi suất tại Việt Nam

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất của NHNN

Thực trạng lãi suất của TCTD đối với khách hàng:

Vấn đề lãi suất điều hành của NHNN

Một số lưu ý trong quá trình chuyển sang mục tiêu lãi suất

Cách thiết lập hành lang lãi suất

Cách thiết lập lãi suất mục tiêu trong chính sach tài tiền tệ

Khung khổ LPMT là lựa chọn phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển

Điều kiện thực hiện quá trình chuyển sang điều hành theo mục tiêu lãi suất

Xác định mức lãi suất mục tiêu

Xây dựng hệ thống hành lang lãi suất

Khái niệm lãi suất và nhân tố ảnh hưởng

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập