Hiệu quả của chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học Đại học là gì?

Thực trạng trợ cấp của chính phủ và ngoại tác tích cực trong chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học đại học ở Việt Nam

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm của Trung Quốc về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Phương pháp và quy trình xây dựng bộ tiêu chí

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Nguồn gốc của tăng trưởng xanh

Cách để tuân thủ nội dung trách nhiệm xã hội đối với người lao động về giờ làm việc

Nguyên nhân của những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Bài học rút ra cho các doanh nghiệp may Việt Nam trong trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số