Hiệu quả của chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học Đại học là gì?

Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng xã hội và vấn đề phân phối lại thu nhập trong chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên nghèo học Đại học

Tin học ứng dụng là gì?

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Xác định cơ chế và phương pháp định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá

Kinh nghiệm của Trung Quốc về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Phương pháp và quy trình xây dựng bộ tiêu chí

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Đảm bảo trách nhiệm xã hội đối với người lao động về lương và phúc lợi

Cách để tuân thủ nội dung trách nhiệm xã hội đối với người lao động về giờ làm việc

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động gắn với tiến trình quản trị trong các doanh nghiệp

Nguyên nhân của những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam