Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Nhóm các khuyến nghị cụ thể với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng

Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, tín dụng, thuế Hải Phòng

Điều kiện trong nước và triển vọng kinh tế Việt Nam

Đánh giá tác động của kết quả ban hành và thực thi chính sách kinh tế của Nhà nước với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

Phân tích thực trạng chính sách kinh tế của Nhà nước tác động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh

Khái quát đặc điểm phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng

Những kết quả đạt được về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng công tác kiểm tra giám sát huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Kinh nghiệm của Lâm Đồng về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM

Nông thôn mới, những yêu cầu đặt ra và kết quả kỳ vọng đối với xây dựng nông thôn mới

Quy trình lập dự toán chi NSĐP cho GDCL

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Trung Quốc

Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Khái niệm về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước