Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của CSR lên ý định chuyển đổi thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng, nhận dạng thương hiệu

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh và định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Khái niệm và các góc độ tiếp cận

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Tổng quan về điều hành theo mục tiêu khối lượng (monetary based/targeting)

Nội dung lý thuyết đại diện và cách vận dụng

Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan

Tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Nông thôn và vai trò của nông thôn trong phát triển kinh tế – xã hội

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các công ty lâm nghiệp từ góc độ chuẩn mực và chế độ kế toán DN hiện hành

Mối quan tâm lợi ích của Trung Quốc và Châu Phi

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Các yếu tố tác động, cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi