Giải pháp đào tạo nhân lực dệt may chất lượng cao

Dự báo phát triển thị trường dệt may

Bài học cho Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Kinh nghiệm của Inđônêxia và Cămpuchia về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Các tiêu chí nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Các nhân tố trong nước ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Đặc tính của sản phẩm dệt may

Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế

Một số khái niệm về năng lực cạnh tranh

Một số nhận xét về khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của Luận án dệt may Việt Nam

Nghiên cứu trong nước về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam

Mẫu nghiên cứu trong chương trình nghiên cứu chính thức luận án (hiệu quả hoạt động DN ĐBS Cửu Long)

Kết quả nghiên cứu định tính

Phương pháp xử lý số liệu trong phương pháp thu thập và xử lý thông tin

Bối cảnh trong nước ảnh hưởng đến cung cầu thị trường dệt may

Điểm mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Thương hiệu sản phẩm Dệt May Việt Nam

Thị phần sản phẩm may mặc trong thị trường xuất khẩu của Việt Nam