Lựa chọn mô hình tăng trưởng xanh doanh nghiệp

Sản xuất xanh trong doanh nghiệp

Mô hình tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh cấp doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh cấp địa phương

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Sự cần thiết và lợi ích của tăng trưởng xanh

Nguồn gốc của tăng trưởng xanh

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Đặc điểm tự nhiên tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Yếu tố nhu cầu lao động kỹ năng trong khu vực asean

Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Nhóm chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh

Nông thôn mới, những yêu cầu đặt ra và kết quả kỳ vọng đối với xây dựng nông thôn mới

Về lựa chọn thiết kế thị trường phát thải các-bon ở Việt Nam

Đánh giá các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Đặc điểm nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đbscl