Lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực xanh

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1990-2001)

Giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC cần thực hiện đồng bộ các biện pháp

Quan điểm đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong thời gian tới (tham khảo)

Các nguyên tắc Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công

Các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập đối với kinh tế,xã hội và môi trường

Quan niệm về nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tổng quan các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp

Giải pháp phát triển dịch vụ du lịch trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Tiềm năng và lợi thế về du lịch biển, đảo và dịch vụ hậu cần thủy sản (tham khảo)

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở Malaysia

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Diện tích để xây dựng các khu chức năng khác trung tâm logistics tại lạch huyện (số liệu tham khảo)

Hình thức đầu tư, quy hoạch các phân khu chức năng và diện tích xây dựng bãi chứa hàng container trung tâm logistics tại lạch huyện.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nông sản trên thị trường

Phân loại các chính sách nông nghiệp

Chiến Lược Là Gì? Tại Sao Cần Chiến Lược?

Các nguồn thức ăn cho chăn nuôi

Biện pháp thúc đẩy cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta