Thực trạng phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán

Đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và công nghệ ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của các Công ty Sản xuất Xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Kinh nghiệm của Nhật Bản về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Cách đo lường và áp dụng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Bàn luận về thuận lợi và khó khăn khi xây dựng bộ tiêu chí

Xử lý dữ liệu thống kê và tổng hợp ý kiến từ doanh nghiệp

Thiết kế khảo sát bộ tiêu chí, phiếu phỏng vấn sâu

Các hệ thống quản lý ISO và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS18001) trong doanh nghiệp sản xuất xi măng

Phân tích dòng nguyên vật liệu quá trình sản xuất xi măng

Xác định căn cứ lựa chọn tiêu chí trong tăng trưởng xanh

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nguyên nhân của những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam