Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mô hình cạnh tranh đối ngành du lịch

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Khái niệm phát triển và phát triển du lịch MICE

Lý thuyết nguồn lực dựa vào kiến thức

Các thành phần của du lịch MICE

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Lý thuyết các bên liên quan đến du lịch MICE

Khái niệm các bên liên quan đến du lịch MICE

Điểm đến MICE ( điểm đến du lịch)

Các thành phần của du lịch MICE

Khái niệm MICE và du lịch MICE

Ảnh hưởng của CSR lên ý định chuyển đổi thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng, nhận dạng thương hiệu

Đo lường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Cách tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Những đóng góp của ngành hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam trong thời gian qua

Ảnh hưởng của ngành thủ công mỹ thuật mây tre lá đối với hệ thống chính trị

Nghiên cứu ngành TCMN mây tre lá dưới góc nhìn của lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin