Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh và định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới

Kinh nghiệm của các tỉnh vùng Tây Nguyên về vai trò của chính quyền cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững vùng miền núi của một số địa phương

Kinh nghiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế về vai trò của chính quyền cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững vùng miền núi của một số địa phương

Ban hành các chính sách về giảm nghèo bền vững

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Tiềm năng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Hoàn thiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Lý thuyết phát triển bền vững ngành sản xuất