Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Chỉ số trong tăng trưởng xanh

Thực trạng nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Thế nào là chỉ số trong kinh doanh

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Xây dựng hệ thống cảnh báo sử dụng nợ vay

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Ảnh hưởng của CSR lên ý định chuyển đổi thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng, nhận dạng thương hiệu

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh và định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Giải pháp phát triển HTX kiểu mới ngành TCMN mây tre lá Việt Nam