Sơ đồ kế toán tổng hợp quá trình bán hàng

Giải thích sơ đồ:

(1)   Phản ánh GVHB trong kỳ

(2)   Phản ánh doanh thu bán hàng

(3)   Thuế TTĐB, thuế XK

(4)   Phản ánh các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán

(5)   K/C các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán để tính doanh thu thuần

(6)   K/C doanh thu thuần để xác định kết quả

(7)   K/C giá vốn hàng bán trong kỳ để xác định kết quả 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • sơ đồ kế toán bán hàng
  • ,