Sơ đồ kế toán tổng hợp quá trình sản xuất

Giải thích sơ đồ kế toán:

(1)          Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

(2)          Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

(3)          Tập hợp chi phí sản xuất chung

(4)          Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ sang tài khoản tính giá thành.