Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh

Giải thích sơ đồ:

(1)      Kết chuyển giá vốn hàng đã bán trong kỳ

(2)      Kết chuyển CPBH phát sinh trong kỳ

(3)      Kết chuyển chi phí QLDN phát sinh trong kỳ

(4)      Kết chuyển chi phí tài chính và chi phí khác phát sinh trong kỳ

(5)      Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ

(6)      Kết chuyển doanh thu tài chính trong kỳ

(7)      Kết chuyển thu nhập khác trong kỳ

(8)      Kết chuyển thuế TNDN hoãn lại

(9)      Chi phí thuế TNDN hiện hành

(10)  Kết chuyển lỗ trong kỳ

(11)  Kết chuyển lãi trong kỳ


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • SƠ ĐỒ KẾT CHUYỂN
  • sơ đồ kết chuyển kqkd
  • ,