Sơ đồ tiến trình ra quyết định theo mô hình DECIDE

Sơ đồ tiến trình ra quyết định theo mô hình DECIDE
Đánh giá bài viết

Tiến trình ra quyết định còn được đề xuất là một qui trình gồm 6 bước. Các bước này với 6 chữ đầu mỗi bước ghép thành từ tiếng Anh là DECIDE, nghĩa là Quyết Định.

(1) Define the Problem (xác định vấn đề);

(2) Enumerate the decision factors (Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định);

(3) Collect relevant information (Thu thập thông tin có liên quan);

(4) Identify the Solution (Quyết định giải pháp: gồm 3 bước nhỏ là đưa ra nhiều phương án khác nhau để lựa chọn, so sánh/đánh giá các phương án và lựa chọn phương án tốt nhất);

(5) Develop and Implement the solution (Tổ chức thực hiện quyết định); và

(6) Evaluate the results (Đánh giá kết quả thực hiện quyết định). Tiến trình này được trình bày trong Hình 5.4 dưới đây.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • mô hình decide
  • tien trinh ra qiyet dinh theo mo hinh decide
  • ,