Sổ Nhật ký là gì?

Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

–         Ngày, tháng ghi sổ;

–         Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

–         Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

–         Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Dưới đây là mẫu Sổ nhật ký chung dùng trong hình thức kế toán Nhật ký chung.

 

Sổ Nhật ký với chức năng lưu giữ nguồn gốc số liệu dựa trên căn cứ pháp lý là các chứng từ  kế toán, do vậy thông thường Sổ Nhật ký cần phải được lưu trữ tối thiểu thời gian 10 năm.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • sổ nhật ký
  • nhật ký là gì
  • phát sổ ghi nhật ký
  • Sổ nhật kí làm j
  • ,