So sánh hai phương pháp kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên.

So sánh hai phương pháp kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên.
Đánh giá bài viết

1. Chương: Hàng tồn kho

+ Phương pháp kiểm kê định kỳ:

-Có 3 pp tính giá xuất kho: FIFO, LIFO, bình quân cuối kỳ

-Đối với nhập: ghi cả giá trị và số lượng. Đối với xuất chỉ ghi số lượng xuất là bao nhiêu

+FIFO: mặc định những hàng tồn kho cuối kỳ có giá của lô nhập gần nhất.

+LIFO: mặc định những hàng tồn kho cuối kỳ có giá của lô nhập sớm nhất (có thể là lô tồn của cuối kỳ)

+Bình quân cuối kỳ giống với kê khai thường xuyên

-151, 152, 153, 156: dùng để lưu số dư tồn đầu, cuối kỳ. Trong kỳ 15* phải –>611. Nếu có xuất, nhập thì lấy 611 ra chơi bình thường. Cuối kỳ chuyển 611 –>15* (thích hợp).

Lưu ý: Đối với 151 đầu kỳ à611, nếu trong kỳ hàng về thì không ghi gì hết. Cuối kỳ kết chuyển từ 611–>152, 153,… thích hợp tùy cái hàng chuyển về là hàng nào.

+Phương pháp kê khai thường xuyên:

Có 4 phương pháp: LIFO, FIFO, Bình quân cuối kỳ, Bình quân sau mỗi lần nhập

2. Chương:  Tổng hợp chi phí sản xuất. 154 là TK tập hợp chi phí

+ Phương pháp kiểm kê định kỳ:

-TK 154: được dùng để ghi số tồn đầu & cuối kỳ. Còn trong kỳ 154–>631

-Sản phẩm hoàn thành –>632

+Phương pháp kê khai thường xuyên:

TK 154: chơi tuốt đầu, trong và cuối kỳ

-Sản phẩm hoàn thành –>155

3.Chương:  Tiêu thụ thành phầm

+ Phương pháp kiểm kê định kỳ:

-TK chi phí: 621, 622, 627, 641, 642,…

-TK tập hợp chi phí trong kỳ: 631

-Số dư đầu kỳ, cuối kỳ: 155, 157

-Trong kỳ: 155, 157 –> 632

-Khi tiêu thụ: không làm gì hết ( vì trong kỳ nó đã kết chuyển 155, 157 qua 632 hết rồi)

-Nhập kho thành phẩm trong kỳ: 631–>632

-Xác định kết quả kinh doanh: 632–>911

-TK chi phí: 621, 622, 627, 641, –>42,…

-TK tập hợp chi phí trong kỳ: 154

-Số dư đầu kỳ,trong, cuối kỳ: 155, 157

+Phương pháp kê khai thường xuyên:

-Khi tiêu thụ:

Nợ 632

Có 155, 157

-Nhập kho thành phẩm trong kỳ: 154–>155

-Xác định kết quả kinh doanh: 632–>911


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phuong phap ke khai thuong xuyen
  • kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên
  • kiểm kê định kỳ mà phuong pháp tính giá fifo là sao
  • ,