Sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, có nhiều nghiên cứu về Hệ thống thông tin kế toán, tuy nhiên những nghiên cứu này không tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu sự thành công của hệ thống thông tin kế toán hoặc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán. Hệ thống thông tin kế toán được nghiên cứu có thể ở khía cạnh tri thức, cho thấy hệ thống kế toán không chỉ thúc đẩy một cái nhìn cụ thể về các hoạt động của một tổ chức hoặc một đơn vị nội bộ, mà còn trong thúc đẩy việc thực hiện và hoạt động của các thành viên tổ chức khác theo một hướng cụ thể (Eldenburg, Soderstrom, Willis, & Wu, 2010; Lowe, 2001; Sori, 2009a) – một cách gián tiếp – cho thấy ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến cá nhân trong đơn vị. Một số nghiên cứu khác đi sâu vào việc khám phá tác động của hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động của đơn vị cho thấy việc sử dụng hệ thống thông tin kế toán tác động tích cực đến kết quả hoạt động (Budiarto & Prabowo, 2015; Elena và cộng sự 2011; Soudani, 2012; Spremic & Jakovic, 2012). Đối với sự thành công của hệ thống thông tin kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán, một số nghiên cứu khai thác những thành phần của hệ thống thông tin kế toán thành công – chủ yếu là các nghiên cứu về chất lượng dữ liệu, chất lượng thông tin của hệ thống thông tin kế toán. Những nghiên cứu này cho thấy tính chất doanh nghiệp, tính chất hệ thống thông tin kế toán tác động đến chất lượng dữ liệu kế toán (Hongjiang, 2003; Wisna, 2013). Một số nghiên cứu khác đi vào việc đánh giá tác động đến hệ thống thông tin kế toán từ các yếu tố thuộc về môi trường hay thuộc về tổ chức, ví dụ như nghiên cứu tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của Carolina (2014) cho thấy văn hoá tổ chức, cam kết của tổ chức và cơ cấu tổ chức tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán (Carolina, 2014) – điều này cũng cho thấy tính chất tổ chức tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán. Chất lượng của hệ thống thông tin kế toán cũng chịu ảnh hưởng bởi tác động của công nghệ thông tin, chất lượng dữ liệu, cam kết của nhà quản lý, và chất lượng nguồn nhân lực (Al-Hiyari và cộng sự 2013; Wisna, 2013). Như vậy, mặc dù không có nhiều nghiên cứu về sự thành công của hệ thống thông tin kế toán, cũng như nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, những nghiên cứu về vấn đề này cũng đã tập trung đến việc phân tích và giải quyết các vấn đề về chất lượng hệ thống thông tin kế toán, sự hài lòng của người sử dụng thông tin kế toán, cũng như giải quyết các mối quan hệ tác động đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. Điều này cũng cho thấy mô hình sự thành công của hệ thống thông tin kế toán cũng như các nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán hoàn toàn có thể vận dụng từ các nghiên cứu có liên quan về hệ thống thông tin.