Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Đánh giá bài viết

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp nhằm phát triển một nền nông nghiệp toàn diện, đáp ứng nhu cầu về nông sản của xã hội, nhu cầu tiêu dùng của dân cư.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp là điều kiện và nhu cầu để mở rộng thị trường

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tạo cơ sở cho việc thay đổi bộ mặt nông thôn nói chung và nông nghiệp nói riêng, xây dựng một nền nông nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp nhằm tạo ra một nền sản xuất chuyên môn hoá, thâm canh tiên tiến.