Sự cần thiết phải phát triển các ngành nghề và làng nghề truyền thống ở nước ta

Sự cần thiết phải phát triển các ngành nghề và làng nghề truyền thống ở nước ta
Đánh giá bài viết

Xuất phát từ vai trò của ngành nghề và làng nghề trong việc phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời với thực tế đang diễn ra ở khu vực nông thôn và trên cơ sở lý luận về khu vực nông thôn.

Làng nghề truyền thống là một bộ phận của tiểu thủ công nghiệp với những trình độ khác nhau được phân bố ở nông thôn, gắn bó chặt chẽ với kinh tế nông thôn (đặc biệt là nông nghiệp), vừa là điều kiện vừa là kết quả của quá trình tập trung hoá và phân công lao động ở nông thôn.

Việc phát triển các làng nghề truyền thống là nội dung rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế lãnh thổ của khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời ta thấy thực tế ở khu vực nông thôn hiện nay nổi lên một số vấn đề sau:

Lao động ở nông thôn đang dư thừa rất lớn, đồng thời thời gian sử dụng lao đọng ở nông thôn rất thấp: Năm 2005 tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn mới đạt 80,65% tổng quỹ thời gian lao động. Trong khi đó quỹ đất nông nghiệp rất thấp (trung bình 0,1 ha/người) và ngày càng bị thu hẹp nhường chỗ cho những khu dân cư, khu đô thị…. Vì vây, cần phải phát triển các ngành nghề phụ một cách mạnh mẽ nhằm sử dụng quĩ thời gian nhàn dỗi của nông dân.

Thu nhập của người lao động làm nông nghiệp rất thấp. Ta thấy, bình quân đất nông nghiệp là 0,1 ha/người, mà thu nhập của 1 ha đất làm nông nghiệp là 15 triệu đồng/năm. Như vậy, thu nhập của 1 lao động làm nông nghiệp bình là 1,5 triệu đồng/người/năm. Do đó cần thiết phải phát triển ngành nghề nông thôn nói chung và ngành nghề truyền thống nói riêng nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Khu vực nông thôn hiện nay thì hầu như vùng nào cũng có ngành nghề phụ; mà đội ngũ lao động thì rất dồi dào. Đó là điều rất thuận lợi cho phát triển ngành nghề nông thôn. Thực tế đã cho thấy ở những làng nghề nào phát triển được nghề truyền thống thì ở đó người dân ai cũng đủ việc làm, có thu nhập cao, đời sống ổn định và được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được thay đổi nhanh chóng, xóm làng ngày càng văn minh và tươi đẹp.

Tóm lại, sự phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dưới hình thức các làng nghề sẽ tạo ra thu nhập cao, ổn định đời sống dân cư làng nghề, qua đó thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất. Với tình trạng ruộng đất manh mún như hiện nay, nếu không thực hiện được quá trình tích tụ tập trung ruộng đất thì sẽ không đưa được nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá. Quá trình chuyển đổi nông nghiệp nông thôn sang sản xuất hàng hoá đòi hỏi phải tạo ra những cơ sở vững chắc cho sự tích tụ và tập trung ruộng đất. Để là tất yếu khách quan phải đẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống.