Sự cần thiết và lợi ích của tăng trưởng xanh

TTX là rất cần thiết, thể hiện qua việc các quốc gia thuộc OECD đều ban hành chiến lược TTX quốc gia của họ. Chiến lược TTX đặc biệt cần thiết trong bối cảnh thế giới đối mặt với hai thách thức song hành đó là mở rộng các cơ hội kinh tế dẫn tới ô nhiễm toàn cầu tăng, và những áp lực môi trường nếu không có định hướng có thể làm giảm khả năng nắm bắt các cơ hội kinh tế đó. Chiến lược TTX là cần thiết bởi vì [2]:

  • Những tác động của hoạt động kinh tế lên hệ thống môi trường đang tạo ra sự mất cân bằng, đặt tăng trưởng và phát triển kinh tế vào rủi ro. Những nỗ lực hướng đến thay đổi khí hậu và mất mát sinh học cần hướng theo những rủi ro đó. Chiến lược TTX duy trì sự cân bằng kinh tế và môi trường; làm chậm biến đổi khí hậu và giảm mất mát sinh học.
  • Vốn tự nhiên gồm dự trữ nguồn lực tự nhiên, đất và hệ sinh thái thường không được trú trọng và không được quản lý. Chiến lược TTX quản lý nguồn lực tự nhiên và duy trì hệ sinh thái.
  • Việc thiếu chiến lược toàn diện giải quyết các vấn đề về kinh tế và môi trường dẫn đến sự thiếu chắc chắn, ngăn cản đầu tư và đổi mới, và như vậy có thể làm tăng trưởng và phát triển kinh tế chậm lại. Chiến lược TTX thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế và giảm thiểu tác động tới môi trường và hệ sinh thái.

Chiến lược TTX sẽ đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu tác động đến môi trường và hệ sinh thái; tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư đổi mới. Chính sách TTX ở các quốc gia khác nhau tùy thuộc vào môi trường, điều kiện kinh tế, thiết lập thể chế,  và giai đoạn phát triển. Tuy nhiên khung chính sách TTX của mỗi quốc gia cần: (i) tích hợp tài nguyên thiên nhiên dựa vào các động thái và quyết định hướng tới tăng trưởng; phát triển phương thức thưởng phạt về kinh tế nhằm phản ánh đầy đủ hơn giá trị của tài nguyên thiên nhiên của nền kinh tế; (iii) tập trung vào các khía cạnh củng cố nền kinh tế và chính sách môi trường [2]. Chiến lược TTX có những lợi ích ở khía cạnh: (1) lợi ích kinh tế thu được từ việc loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý vốn  tự nhiên. (2) Những hoạt động kích thích tăng trưởng, nguồn tăng trưởng và việc làm mới từ sự đổi mới và sự xuất hiện của thị trường và các hoạt động