Sự cần thiết vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Thứ nhất, chính quyền cấp tỉnh đóng vai trò là chủ thể phân phối lại  thu nhập giữa các giai tầng trong xã hội, giúp thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo, qua đó thực hiện giảm nghèo bền vũng trên địa bàn tỉnh, trong đó có vùng miền núi.

Trong bất kỳ một xã hội nào, do sự khác nhau về kỹ năng, trình độ học vấn, mức độ sở hữu tài sản và sự không hoàn hảo của thị trường dẫn  tới thu  nhập  của các cá nhân trong xã hội thu được là khác nhau. Do vậy, đối với Việt Nam hiện nay,  khi  chúng ta đang theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, thì việc đảm bảo phân phối  lại thu nhập theo hướng bền vững là một yêu cầu cấp thiếp để đảm bảo việc xây dựng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đặc biệt, để duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay và thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”, Việt Nam cần chú trọng tới giải quyết bất bình đẳng trong xã hội và GN. Chính vì vậy, việc phân phối lại thu nhập thông qua những công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước chính là một quan trọng của bộ máy nhà nước nói chung, chính quyền các cấp nói riêng.

Thứ hai, chính quyền cấp tỉnh với tư cách là một thành tố của Nhà nước, là cơ  quan thực hiện chức năng quản lý, đóng vai trò là người cung ứng các dịch vụ xã hội  cơ bản cho vùng miền núi trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận được các dịch vụ này.

Trong nền kinh tế thị trường, khi các doanh nghiệp tư nhân luôn chạy theo mục tiêu lợi nhuận, có một số ngành, lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công cộng cần thiết cho xã hội bị tư nhân từ chối cung cấp hoặc cung cấp dưới mức cầu của xã hội. Sở dĩ như vậy là vì miền núi là vùng khó khăn, thu nhập của người dân thấp, do đó sẽ thu được ít lợi nhuận. Điều này dẫn tới là những người nghèo vùng miền núi,  khó tiếp cận được  với các loại hình dịch vụ này. Nhờ có sự can thiệp của chính quyền các cấp,  trong đó  có CQCT, dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, các dịch vụ (như giáo  dục,  y tế,  nước sạch, tư vấn pháp lý, tín dụng ưu đãi…) mới được đưa tới những vùng khó khăn, phục vụ đại đa số đối tượng người nghèo.

Thứ ba, chính quyền cấp tỉnh là cơ quan thực hiện các chủ trương lớn về giảm nghèo của Nhà nước và là nơi ban hành các chính sách về giảm nghèo bền vững vùng miền núi trên địa bàn tỉnh.

CQCT đóng vai trò là cơ quan thực hiện các chủ trương lớn về GN của Nhà nước để từ đó nhằm cải thiện đời sống của người nghèo, rút ngắn chênh lệch về trình độ    phát triển và thu nhập giữa vùng miền núi với các vùng khác, các nhóm dân cư, các dân tộc… Bên cạnh đó, để thu hút nguồn lực cho GNBV vùng miền núi, CQCT còn đóng vai trò to lớn trong việc cụ thể hóa hoặc đưa ra những chính sách ưu tiên, lôi kéo nguồn lực đóng góp từ xã hội, người dân nhằm khai thác hiệu quả nhất tiềm năng, lợi thế của vùng miền núi, đặc biệt, trong sản xuất  nông nghiệp, lâm nghiệp tạo sinh kế  bền vững để GN. Với sự tích cực hỗ trợ của CQCT, các nỗ lực không ngừng để vươn lên thoát nghèo của người nghèo vùng miền núi sẽ được tăng lên, tạo sự chuyển biến nhanh hơn nhờ việc cung cấp nhiều hơn các nguồn lực để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, từ đó mà thực hiện tốt GNBV.

Mặt khác, để thực hiện được GNBV vùng miền núi, CQCT phải tham gia chỉ đạo trực tiếp đối với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nền kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng miền núi, từ đó, sử dụng hiệu quả đối với các nguồn lực, làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ và của doanh nghiệp vùng  miền núi. Điều này thúc đẩy đầu tư, do đó, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng miền núi.

Bên cạnh đó, việc tập trung phân bổ các nguồn lực xã hội cho phát  triển kết cấu  hạ tầng KT-XH, cải thiện chất lượng hệ thống giáo dục, y tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là công việc cần thiết mà chính quyền cấp tỉnh phải đảm nhận nhằm tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh, tạo nguồn lực cần thiết cho công cuộc GN  của địa phương.

Thứ tư, chính quyền cấp tỉnh có vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sự phối hợp của các ngành trong việc tổ chức thực hiện GNBV vùng miền núi trên địa bàn.

Các tổ chức đoàn thể tạo thành khối thống nhất trong quá trình thực hiện GNBV, tránh trường hợp “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” ảnh hưởng đến cải thiện điều kiện sống của người nghèo.