Sự hình thành của kinh tế tư nhân

 

Ngay sau khi giành được độc lập nhà nước non trẻ của chúng ta vừa kháng chiến chống thù trong giặc ngoài vừa tiến hành kiến quốc, kinh tế Việt Nam tồn tại nhiều thành phần kinh tế tiêu biểu như : Kinh tế quốc doanh, các hợp tác xă, kinh tế cá nhân, nông dân và thủ công nghiệp, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước.Tuy nhiên sau đại thắng 1975, miền nam giải phóng đất nước thống nhất chúng ta do mắc phải bệnh chủ quan, nóng vội  trong cải tạo xă hội chủ nghĩa nên nhanh chóng biến kinh tế tư bản tư nhân thành quốc doanh, muốn hoàn thành trong thời gian ngắn cải tạo XHCN, kết quả là những thành phần kinh tế tư nhân thuộc sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất cơ bản đă bị triệt tiêu, kinh tế phát triển chậm dần.

Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xă hội trầm trọng. Vấn đề đặt ra là trong khi khu vực kinh tế quốc doanh và tập thể không đủ thỏa mãn mọi mặt của đời sống kinh tế – xă hội của đất nước  thì khu vực kinh tế tư nhân cần thiết cho nền kinh tế vẫn âm thầm tồn tại dưới dạng kinh tế phụ gia đình, tiểu chủ, loại hình công ty phổ biến nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới hình thức công ty tư nhân, công ty hợp doanh. Bước đột phá đầu tiên về  đổi mới tư duy của Đảng về phát triển kinh tế là Đại hội VI (1986) đã xác lập, xây dựng cơ cấu kinh tế phù hợp với sự vận động của quy luật khách quan và trình độ của nền kinh tế. Từ đó, Kinh tế tư nhân thực sự được phục hồi và phát triển.