Sự pha trộn trong chiêu thị

Sự pha trộn trong chiêu thị
Đánh giá bài viết

Sự pha trộn trong chiêu thị là  phối hợp  bốn  thành phần của chiêu thị để tạo ra thế mạnh tổng hợp và một chương trình chiêu thị hiệu quả. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự pha trộn chiêu thị:

– Nguồn ngân quỹ dành cho chiêu thị:

– Bản chất thị trường:

+  Phạm vi địa lý của thị trường rộng hay hẹp

+  Loại khách hàng: cá nhân, gia đình hay nhà trung gian

+  Mức độ tập trung của thị trường: tập trung, phân tán

– Bản chất, đặc tính, tính chất của sản phẩm

+ Hàng tiêu dùng hay hàng kỹ thuật cao

+ Sản phẩm thuận tiện hay bất tiện khi chào hàng

– Giai đoạn khác nhau của chu kỳ đời sống sản phẩm

+ Giới thiệu: chào hàng, quảng cáo thông tin, trưng bày, triển lãm

+ Phát triển: quảng cáo thuyết phục mua, khuyến mãi nhà trung gian

+ Trưởng thành: quảng cáo thúc đẩy nhắc nhở, khuyến mãi mạnh

+ Suy thoái: cắt giảm dần