Sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Nghèo luôn đi liền với lạc hậu, chậm phát triển, tụt hậu và là một trở ngại trong quá trình tăng trưởng, phát triển KT-XH. GN là nội dung cấu thành quan trọng của phát triển KT-XH nhằm hạn chế, khắc phục những tác động tiêu cực, những mặt trái của nghèo đối với phát triển KT-XH. Do vậy, GN và phát triển KT-XH luôn đồng hành với nhau. Để đẩy nhanh GN trước hết phải đẩy mạnh phát triển KT-XH.

Phát triển KT-XH tạo ra cơ sở, điều kiện vật chất để thực hiện vai trò của các cấp chính quyền về GN,  thông qua các chương trình đầu tư vào các dịch vụ thiết yếu như  cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế…  và hỗ trợ cho người nghèo. Mặt khác, phát  triển KT-  XH tạo ra nhiều việc làm, giúp người nghèo vùng miền núi có thu nhập.

Như vậy, phát triển KT-XH sẽ đẩy nhanh quá trình GN. Mặt khác, GN sẽ  thúc đẩy phát triển KT-XH và làm cho phát triển KT-XH theo hướng bền vững.

Phát triển KT-XH theo hướng bền vững, trước hết là phát triển kinh tế theo hướng bền vững, mặt khác còn phát triển xã hội theo hướng bền vững trên cơ sở mở  rộng  dân chủ và công bằng xã hội, trong đó tập trung vào các vấn đề GN, tạo việc làm, giảm thất nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Có thể khẳng định, phát triển KT-XH của địa phương là cơ sở để giải quyết các vấn đề xã hội trong đó có vấn đề GN . Tuy nhiên, thực hiện hiệu quả trong GN cũng góp phần tác động trở lại đối với phát triển KT-XH theo hướng bền vững.