Sự tham gia của nước CHDCND Lào vào AEC

Trong Hội nghị Quốc hội lần thứ VII của nước CHDCND Lào đã hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012-2013, và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012-2013. Trong đó, cũng chuẩn bị kế hoạch cho năm 2013- 2014 chủ yếu là việc thu thập thuế đất, đơn vị kinh doanh, thuế xuất khẩu và nhập khẩu các loại hàng hóa, đánh giá và kiểm điểm những kế hoạch chưa làm được tốt và tìm ra cách thức để củng cố và phát triển trong tương lai.

Trong kỳ họp Quốc hội lần thứ VII đã thông qua báo cáo về việc chuẩn bị tham gia vào AEC và nước CHDCND Lào tham gia vào AEC tháng 12 năm 2015, trong đó nêu ra sự quan trọng khi tham gia AEC của nước CHDCNH Lào để tăng cường hoạt động chính trị – ngoại giao, xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư từ bên ngoài góp phần làm tăng nội lực trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai.

Kể từ khi CHDCND Lào đệ đơn gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế, có thể thấy mức độ phát triển kinh tế của CHDCND Lào ổn định với mức độ 7-8%/năm trong 15 năm vừa qua. Trong sự phát triển đó có một phần đóng góp rất quan trọng của Chính phủ, nhất là trong việc quản lý thương mại, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế – xã hội.

Dựa vào và nhiệm vụ của từng Bộ ban ngành liên quan của nước CHDCND Lào trong lộ trình gia nhập AEC, Chính phủ nước CHDCND Lào đã nghiên cứu và đưa ra các quyết địnhphân công cho các Bộ liên quan phải tổ chức thực hiện theo các chương trình như sau:

*) Bộ Công thương

Kiểm tra lại những điều chưa phù hợp với thương mại trong nước hoặc chưa hợp với kinh tế quốc tế hiện nay để củng cố hoặc xóa bỏ.

Nghiên cứu những quy định thực hiện của những thành viên ASEAN có cái nào chưa phù hợp với Hiệp định hợp tác với ASEAN, thách thức đối với việc xuất khẩu của nước CHDCND Lào như: Việc quy định hạn ngạch (quota), việc ra quy định cấp phép nhập khẩu, quy định thời gian nhập khẩu, vệ sinh thực vật và động vật.

Tự xây dựng quy chế để đảm bảo tổ chức thực hiện chứng minh nguồn xuất xứ hàng hóa của các doanh nghiệp đã được cấp phép từ cơ quan Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tiếp tục nghiên cứu để củng cố quy định nguồn xuất xứ hàng hóa trong mọi lĩnh vực Hiệp định thương mại, cho phép những bộ phận kinh doanh có thể tăng cường sản xuất để xuất khẩu.

Kết hợp chặt chẽ với những bộ phận kinh doanh và phải thực hiện liên tục để nắm được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện kinh doanh của tất cả bộ phận kinh doanh. Đồng thời, phải đưa ra những kiến nghị và giải pháp khắc phục kịp thời.

Tiếp tục khẩn trương nghiên cứu luật và chính sách cạnh tranh.

Tiếp tục nghiên cứu năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể tiến vào thị trường trong khu vực và quốc tế.

Tiếp tục xây dựng những bộ phận kinh doanh nhỏ và vừa,tăng cường đầu tư nguồn vốn dành cho kinh doanh nhỏ và vừa, và những kỹ thuật thông tin.

*) Bộ Ngoại giao

Khuyến nghị cho các Bộ và ban ngành liên quan xây dựng dự án để xin cấp vốn với những điều kiện ban đầu để hội nhập ASEAN.

*) Bộ Tài chính

Củng cố luật về thuế giá trị giá tăng.

Cấp bách củng cố hệ thống bảo đảm thống kê thương mại cho sẵn sàng và kịp thời.

Tiếp tục làm chủ trung tâm về việc kết hợp công tác “xuất trình dữ liệu một cửa” Quốc gia hoàn thành sớm và có thể liên kết với hệ thống của ASEAN.

Tiếp tục củng cố các quy định,kết hợp với bộ Tài chính – ngân hàng để có được môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư khi nước CHDCND Lào tham gia vào AEC.

Tiếp tục phát triển năng lực của cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp cũng như Chính phủ để làm cho họ hiểu biết và nắm được công tác khi mở cửa hội nhập với ASEAN.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Hiệp định tránh thu các loại thuế phức tạp hai bên với 7 các nước thành viên ASEAN.

Xây dựng Hiệp định về tránh thu thuế phức tạp với nước Cambodia và Philippine và những đối tác đàm phán khác.

Xây dựng việc quản lý bộ phận bảo hiểm.

Xây dựng việc bảo hiểm để làm cho nó trở thành một việc đáp ứng cho những công việc phát triển.

Khẩn trương tổ chức thực hiện dự án đã bảo đảm nguồn quỹ phát triển cơsở hạ tầng.

Góp phần tạo điều kiện cho nghề kế toán và kiểm toán viên hoạt động để đảm bảo chất lượng công việc dịch vụ kế toán và kiểm toán.

*) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục nghiên cứu và kết hợp với những bộ phận liên quan về quy luật để bảo đảm cuộc mở cửa thương mại về mặt dịch vụ trong Package thứ 9 và Package thứ 10 để hoàn thành trong năm 2015.

Cấp bách kiểm tra lại những cơ chế và quy định của những bộ phận liên quan để bảo đảm việc tổ chức thực hiện tự do thương mại trong mặt dịch vụ cho Package thứ 9 và Package thứ 10.

Đã hoàn thành củng cố luật đầu tư.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược khuyến khích việc đầu tư quốc gia và kế hoạch kêu gọi đầu tư (Investment Calling List) sớm hoàn thành.

Tăng cường quảng cáo và làm PR trong việc triển khai khuyến khích đầu tư ở trong và ngoài nước.

*) Bộ Nông Lâm nghiệp

Tăng cường sự chú ý trong việc củng cố công việc bảo vệ và hạn chế thực vật, bảo vệ sức khỏe của con người, thực vật-động vật và sinh thái trên cơ sở thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Củng cố và xây dựng hệ thống giám sát bệnh của động vật, báo cáo sự bùng phát của bệnh cho đúng, chính xác, nhanh chóng, kịp thời bảo đảm an toàn và ngừng bệnh đó.

Quy định hàng hóa nông nghiệp, những tiềm năng xuất khẩu để khuyến nghị sản xuất hàng hóa.

Xây dựng tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật và động vật để tiện cho sản xuất nông nghiệp, lương thực cho đủ tiềm năng thương mại hoàn thành vào năm 2015.

*) Bộ Giao thông và Vận tải

Củng cố những đường lộ Quốc gia đã được chọn làm đường lộ kết nối ASEAN cho được tiêu chuẩn ASEAN.

Nghiên cứu xây dựng Cộng đồng kinh doanh vận tải.

Tiếp tục củng cố sân bay đã được quyết định làm sân bay ASEAN để bảo đảm dịch vụ vận tải hàng không.

Tiếp tục củng cố đường sắt để kết nối với hệ thống đường sắt Singapore- Kunming (SKRL).

Nghiên cứu xây dựng kho khô (Dry Port) để làm trung tâm và tạo thuận lợi cho tiến trình vận tải hàng hóa.

Củng cố và xây dựng điều luật liên quan đến khung hiệp định và hiệp định phụ của ASEAN.

*) Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch

Xây dựng điều luật và quy định quản lý du lịch. Triển khai những điều luật về du lịch Quốc gia.

Vào năm 2015, xây dựng Học viện du lịch có thể đáp ứng chương trình giáo dục trong giai đoạn dài và ngắn, có thể kết hợp với quốc tế.

Vào năm 2020 tập huấn và nâng cao kiến thức nghề nghiệp cho 3.000 cán bộ trong bộ phận du lịch.

Hoàn thành việc xây dựng những điều kiện thuận lợi cho 200 khu vực du lịch.

*) Ngân hàng Quốc gia nước CHDCND Lào Củng cố quy định gắn với thị trường nguồn vốn.

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường nguồn vốn trong giai đoạn lâu dài. Tiếp tục triển khai chính sách tham gia vào thị trường chứng khoán.

Hoàn thành xây dựng Ban giám sát nội bộ của quỹ đầu tư.

*) Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội

Củng cố, triển khai và xây dựng trung tâm phát triển để tập luyện và xây dựng người lao động có năng lực gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn để bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo khả năng bảo đảm đầu tư trong nước và ngoài nước.

Xây dựng hệ thống bảo hiểm càng ngày càng đúng tiêu chuẩn của ASEAN. Xây dựng quy định và luật quản lý lao động từ nước ngoài.

*) Hội nghị Thương mại và Công nghiệp Quốc gia nước CHDCND Lào

Nâng cao vai trò kết hợp trên mọi mặt giữa Chính phủ và bộ phận kinh doanh.

Triển khai nội dung AEC cho những bộ phận kinh doanh hiểu và nắm được để có thể tổ chức thực hiện và mang lại những lợi ích cho nước CHDCND Lào.

Củng cố cho những bộ phận kinh doanh mạnh mẽ và có thể cạnh tranh được.