Sự thất bại của kinh tế chỉ huy (Command Economy)

Nền kinh tế chỉ huy hay nền kinh tế bao cấp là nền kinh tế do nhà nước trung ương chỉ đạo, điều hành trực tiếp các hoạt động sản xuất, lưu thông, phân phối sản phẩm, đối lập với nền kinh tế thị trường (Market Economy) dựa vào tổ chức kinh doanh tư nhân.

Từ sau cuộc khủng hoảng chính trị của Liên Xô năm 1991 đã dẫn tới sự tan ra của hệ thống xã hội chủ nghĩa cùng sự thất bại của nền kinh tế chỉ huy ở những nước này. Hàng loạt các nước Đông Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) từ Liên Xô cũ đã lần lượt chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường. Như vậy, xu thế của kinh tế thị trường và Marketing đã mở rộng và bao trùm khắp châu Âu, châu á cũng như trên toàn thế giới. EU-15 đã mở rộng và trở thành EU-25 cũng đã mở ra cục diện châu Âu mới với nhiều cơ hội cùng thách thức mới.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nền kinh tế chỉ huy
  • ,