Sự thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế

1.Sự thống nhất giữa cỏc tpkt:

Chúng đều nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội. Mỗi thành phần kinh tế đều có vị trí và vai trò nhất định đôi với nền kinh tế quốc dân.
Các thành phần kinh tế đó đều chịu sự quản lí vĩ mô của nhà nước đề vận động theo cơ chế thị trừờng ..đều chịu sự tác động của các quy luật kinh tế thị trừờng.
Các tpkt đều liên doanh , liên kết với tpkt nhà nứớc để đều định hứớng di lên cnxh do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Tính nhiều tpkt phản ánh tính linh hoạt , mềm dẻo , tính thích nghi của những quan hệ sản xuất đối với tính nhiều trình độ của lực lượng sản xuất . đồng thời , các tpkt cần được bình đẳng trước pháp luật

2.sự mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế:

Mâu thuẫn giữa các tpkt với nhau thể hiện : ở những mâu thuẫn giữa công hữu và tư hữu , Giữa tư nhân với tập thể , với nhà nước , giữa xu hướng TBCN và CNXH . Đây là mâu thuẫn về mặt lợI ích dựa trên những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất .
Mâu thuẫn là động lực của mọI sự vận động và phát triển . Trong hệ thống nhất của nền kinh tế quá độ chứa đựng những sự đối lập , những khuynh hướng đối lập , một mặt bài trừ , phủ định lẫn nhau , cạnh tranh với nhau , mặt khác , chúng thống nhất với nhau , thâm nhập , nương tựa vào nhau để tồn tạI và phát triển thông qua hợp tác và cạnh tranh , liên doanh , liên kết.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tại sao các thành phần kinh tế mâu thuẫn với nhau
  • ,