Tác động của chính sách tài chính tới hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

1.2.2.1 Chính sách tài khóa.

Chính sách tài khóa là các chính sách của Chính phủ nhằm tác động lên định hướng phát triển của nền kinh tế thông qua những thay đổi trong chi tiêu Chính phủ và thuế khóa.

Hai công cụ chính của chính sách tài khóa là chi tiêu của Chính phủ và hệ thống thuế. Những thay đổi về mức độ và thành phần của thuế và chi tiêu của Chính phủ có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu của chính sách tài khóa: Tăng trưởng kinh tế- Ổn định kinh tế- Phân phối công bằng .

1.2.2.2 Chính sách tiền tệ.

Chính sách tiền tệ là các biện pháp mà Nhà nước áp dụng thông qua Ngân hàng trung ương để tác động đến chi phí vay tín dụng, điều kiện vay tín dụng và lượng cung ứng tiền tệ. Chính sách tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định, có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua các nghiệp vụ thị trường mở; qui định mức dự trữ bắt buộc; hoặc trao đổi trên thị trường ngoại hối.

Chính sách tiền tệ gồm có 6 công cụ: Công cụ tái cấp vốn; Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc; Công cụ nghiệp vụ thị trường mở; Công cụ lãi suất tín dụng;  Công cụ hạn mức tín dụng; Tỷ giá hối đoái.

Chính sách tiền tệ nhắm vào hai mục tiêu là lãi suất và lượng cung tiền