Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến sự độc lập về mặt tài chính

Sự độc lập tài chính phản ánh khả năng DN tự chủ trong việc sử dụng nguồn vốn đối với các quyết định sản xuất – kinh doanh. Mức độ độc lập tài chính càng cao phản ánh các DN sẽ không bị phụ thuộc vào các chủ thể bên ngoài khi đưa ra các quyết định đầu tư, vì không chịu áp lực đối với việc thanh toán đúng hạn nợ gốc và lãi vay. Sự độc lập tài chính được phản ánh chủ yếu qua: (i) Hệ số vốn chủ sở hữu và (ii) Tỷ trọng nguồn vốn bên trong.

Qua phân tích cơ cấu nguồn vốn theo quan hệ sở hữu và phạm vi huy động vốn có thể nhận thấy: Sự độc lập tài chính của các DN có sự gia tăng đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể, hệ số vốn chủ sở hữu gia tăng từ 42,55% năm 2012 lên 69,60% năm 2017; tỷ trọng NVBT tăng từ 7,67% năm 2012 lên 24,11% năm 2017 đối với ngành điện niêm yết. Hệ số vốn chủ sở hữu gia tăng từ 36,58% lên 69,55% đối với nhóm CTCP quy mô lớn; từ 58,26% lên 66,44% đối với nhóm quy mô trung bình và từ 75,47% lên 77,09% đối với nhóm quy mô nhỏ. Tỷ trọng NVBT gia tăng từ 5,05% lên 24,21% đối với nhóm quy mô lớn; từ 16,92% lên 22,87% đối với nhóm quy mô trung bình và từ 18,42% lên 26,13% đối với nhóm quy mô nhỏ (Phụ lục 7 và Phụ lục 9)