Tác dụng của phân tích công việc

Tác dụng của phân tích công việc
Đánh giá bài viết

– Bảo đảm thành công hơn trong việc sắp xếp, thuyên chuyển và thăng thưởng cho nhân viên.

– Loại bỏ những  bất bình đẳng về mức lương qua việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm  của công việc.

– Tạo kích thích lao động nhiều hơn qua việc sắp xếp các mức thăng thưởng.

– Tiết kiệm thời gian và sức lực qua việc tiêu chuẩn hóa công việc và từ đó giúp nhà quản trị có cơ sở để làm kế hoạch và phân chia thời biểu công tác.

– Giảm bớt số người cần phải thay thế do thiếu hiểu biết về công việc hoặc trình độ của họ.

– Tạo cơ sở để cấp quản trị và nhân viên hiểu nhau nhiều hơn.